Rajčata v obchodě - ČSN 46 3157

Jak by mělo vypadat ideální rajče ? Běžný spotřebitel má někdy v obchodě potíž odhalit , jak jsou prodávaná rajčata kvalitní. Uvádíme tedy státní normu, která kvalitu rajčat přesně definuje

ČSN 46 3157 - Rajčata

 1. Předmět normy

Tato norma platí pro rajčata odrůd a kultivarů Lycopersium esclunetum Mill. , určená pro dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Není určena pro rajčata určení k průmyslovému zpracování. Podle tvaru rajčat se rozlišují tři tržní druhy rajčat :

 • rajčata "kulatá" či kulovitá včetně rajčat třešňovitých
 • rajčata žebernatá
 • rajčata podlohlá nebo protáhlá
 1. Znaky jakosti rajčat

Norma stanový vlastnosti, které musí rajčata vykazovat po úpravě a zabalení.

Minimální požadavky

Rajčata všech tříd jakosti , s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být :

 • celá
 • zdravá, nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu
 • čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek
 • čerstvého vzhledu
 • bez nadměrné povrchové vlhkosti
 • bez cizího pachu a chuti

Obchodování s rajčaty v hroznech se dovoluje, pokud odpovídají jakosti Výběr nebo 1. jakosti a pokud jsou balena v obalech o jednotném obsahu. Zelené části musí být svěží, zdravé, čisté, a zcela bez listů, a bez viditelných cizích látek.

Rajčat musí být v takovém stavu, aby :

 • snesla přepravu a manipulaci
 • mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti
Třídy jakosti rajčat
Rajčata - Výběr

Rajčata zařazená do této třídy musí být vinikající jakosti. Musí mít pevnou dužninu a vykazovat tvra, vzhled a vývin typické pro typ odrůdy. Nedovoluje se zelené zbarvení kolem stopečné jamky, ani jiné vady, s vyjímkou velmi mírného poškození slupky, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost výrobku a jeho obchodní úpravu v obalu

Rajčata I. jakost

Rajčata zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí být dostatečně pevná a musí vykazovat znaky typické pro typ odrůdy. Musí být bez prasklin a zjevného zeleného zbarvení kolem stopečné jamky. Dovolují se, pokud nezhoršují celkový zvled, jakost a uchovatelnost rajčat tyto lehké vady : lehká vada tvaru a vývinu, lehká vada vybarvení a slupky a lehké otlaky.
Žebernatá rajčata mohou kromě toho vykazovat zahojené praskliny v délce max 1 cm, lehké deformace, malý nezkorkovatělý pupek a tenkou podlouhlou květní jizvu o délce nejvýše 2/3 příčného průměru

Rajčata II. jakost

Do této třídy se zařazují rajčata, která nemohou být zařazena do vyšších tříd jakosti, ale které odpovídají minimálním požadavkům. Musí být dostatečně pevná, a bez nezhojených prasklin. Dovolují se tyto vady : vada tvaru, vývinu, zabarvení a slupky. Dále pak otlaky slupky a zacelené praskliny o délce nejvýše 3 cm. 6ebrenatá rajčata mohou vykazovat výraznější deformace, pupek , zkorkovatění jizvy po květu nebo tenkou podlouhlou květní jizvu

 1. Třídění rajčat podle velikosti

Rajčata se třídí podle příčného průměru měřeného v nejširším místě plodu. Následující ustanovení neplatí pro rajčata třešňovitá

Minimální příčný průměr - jakosti Výběr a I.jakost
 • rajčata kulatá a žebernatá nejméně 35mm
 • rajčata podlouhlá nejméně 30mm
 • rajčat v hroznech musí dosahovat nejméně 35mm příčného průměru
Skupiny velikostí rajčat - jakosti Výběr a I.jakost
 • od 30mm a pod 35mm
 • od 35mm a pod 40mm
 • od 40mm a pod 47mm
 • od 47mm a pod 57mm
 • od 57mm a pod 67mm
 • od 67mm a pod 82mm
 • od 82 mm a pod 102mm
 • 102mm  a více

   

 1. Dovolené odchylky

 2.  

Dovolené odchylky v jakosti rajčat
 • u jakosti Výběr nejvýše 5% počtu nebo hmotnosti rajčat neodpovídající požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídající požadavkům stanoveným pro I. jakost
 • u I.jakosti nejvýše 10% počtu nebo hmotnosti rajčat neodpovídající požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídající požadavkům pro II jakost
 • u II. jakosti nejvýše 10% počtu hebo hmotnosti rajčat neodpovídající požadavkům třídy, s vyjímkou rajčat napadených plísní, hnilobou , hlubokými otlaky nebo jiným poškození, které je činí nevhodným pro lidskou spotřebu

Dovolené odchylky ve velikosti rajčat

Pro všechny třídy jakostí : 10% poštu nebo hmotnosti rajčat odpovídající skupině velikosti bezprostředně nižší nebo vyšší než je uvedena, přičemž rajčata kulatá a žebernatá musí dosahovat průměru nejméně 33mm a rajčata podlouhlá nejméně 28mm

 1. Obchodní úprava a balení

Vyrovnanost v obalu

Obsah každého obalu musí být vyrovnaný a obal musí obsahovat jen rajčata téhož původu, odrůdy nebo tržního druhu, téže třídy jakosti a skupiny velikostí. Rajčata zařazená do jakosti Výběr a I.jakost musí být vyrovnané zralosti a vybarvení, podlouhlá rajčata i vyrovnané délky. Viditelná část obsahu musí odpovídat zbývající části obsahu obalu.

Balení rajčat

Rajačata musí být balena způsobem zajišťující jejich náležitou ochranu. Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se však používat materiály, především papír nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk proveden zdravotně nezávadnou barvou. V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi

 

Označovaní rajčat

Každý obal musí být označen údaji uvedenými na jedné jeho straně, čitelně a nesmazatelně, musí být uvedeny tyto údaje :

 • Identifikace - Název a sídlo firmy nebo odesílatele, s jeho identifikačním číslem
 • Druh výrobku - Rajčata a tržní druh, popřípadě rajčata v hroznech, nepovinně i název odrůdy
 • Původ výrobku - zemi původu, pěstitelskou oblast nebo další místní označení
 • Obchodní údaje - třídu jakosti, skupinu velikosti, případně další informace
Doporučujeme : Pelargonie